blumore_reg

Regulamin sklepu obowiązujący od 25.12.2014 r.

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.blumore.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma:

F.H. Blumore Monika Wilk

wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem: 15186H

Adres: 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 87
E-mail: sklep@blumore.pl
Telefon: 537-000-101
NIP:  918-175-66-91
REGON:  180525645


2.         Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

 § 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.blumore.pl w chwili składania zamówienia.

2.         Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.blumore.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3.         Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.blumore.pl są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi oraz gwarancję.

 § 3. Składanie zamówień

1.         Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.


2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.

 

§ 4. Formy płatności


Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
- za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
- przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,
- transakcja on-line przez centrum autoryzacji transferuj.pl
- koszty przelewów zagranicznych są po stronie kupującego


§ 5. Realizacja zamówienia

1.         Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.


2.         Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego


3.         Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.


4.         Zamówienie jest realizowane w czasie podanym na karcie danego produktu.


5.         W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części lub całości zamówionego towaru.


6.         Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci paragonu lub faktury VAT.

7. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


8. Punkty z programu lojalnościowego sklepu są ważne przez jeden rok.

§ 6. Dostawa

1.         Dostawa wykonywana jest na terenie Polski. 

  1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.
  2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
    4.         Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.

2.      Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym
        jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie
        do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji.
        Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

3. Wysyłki zagraniczne - jeżeli nie sa dostępne w sklepie do danego kraju to koszt jest ustalany indywidualnie.

§ 7. Zwroty i Reklamacja.


1.         Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma prawo
            odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.


2.         Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.


3.         W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


4.         W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadu gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.   Konsumentem zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
      działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta zgodnie z art. 3855 Kodeksu Cywilnego jest osoba fizyczna zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta:  POBIERZ


Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy: POBIERZ6.         Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres:

7.         Zwrot  pieniędzy dokonywany jest na podane przez kupującego konto w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub od daty     otrzymania towaru wraz z odstąpieniem od umowy.

 
ul. Załęska 87

35-322 Rzeszów

Wzór zgłoszenia reklamacji przez konsumenta: POBIERZ

7.     Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania    sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 8. Postanowienia końcowe


1.         Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2.         Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.


3.         Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Numer zgłoszenia: 002714/2010

Numer księgi: 088942


4.         W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.         Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania kodeksu dobrych praktyk. POBIERZ

Regulamin sklepu obowiązujący do 24.12.2014 r.      

                                     § 1. Postanowienia ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: http://www.blumore.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest:

Firma Handlowa "Blumore" – Monika Wilk

Adres: ul. Załęska 87, 35-322 Rzeszów

NIP: 918-175-66-91

REGON: 180525645

2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

3. Składanie zamówień w Sklepie internetowym następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

                                            § 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie: http://www.blumore.pl w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów przedstawione na stronie http://www.blumore.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3. Wszystkie produkty przedstawione na stronie http://www.blumore.pl są fabrycznie nowe, nieużywane, zgodny z opisem i zamieszczonymi zdjęciami.


                                            § 3. Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie formularzu zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy, przez podany na stronie telefon: 537000101, adres mailowy: sklep@blumore.pl

2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, ale nie później niż w ciągu 2 kolejnych dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wiąże Kupującego.

 

                                            § 4. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia oraz dokonania płatności przez Kupującego.

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do 3 dni.

3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

4. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Kupujący jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę.
 
5. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar podobny, lub zrezygnować z zamówionego towaru.

6. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

7. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury VAT.                                            § 5. Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
- za pobraniem, należność płatna w placówkach Poczty Polskiej lub kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki,
- przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,

 

                                            § 6. Dostawa

1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski oraz na życzenie kupującego także za granicę.
2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4. Kupujący zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki.

                                            § 7. Zwroty i Reklamacja.


1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271), Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Klient sklepu internetowego Blumore.pl może zwrócić towar w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru (bez podania przyczyny).


2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

3. Zwrot kwoty sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od zwrotu przedmiotu sprzedaży z dowodem nabycia, przelewem na konto podane przez Kupującego.

4. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres: sklep@blumore.pl


                                            § 8. Postanowienia końcowe


1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Sprzedawcę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych".

3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Dane zbiorów osobowych naszych klientów zostały zarejestrowane w bazie Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.