blumore_kod

Kodeks Dobrych Praktyk
F.H. BLUMORE Monika Wilk

§ 1

Celem kodeksu dobrych praktyk jest promowanie zasad dobrych praktyk w biznesie rozumianych jako zasady współżycia społecznego oraz norm uczciwego, odpowiedzialnego i rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami i organami władzy publicznej.

§ 2

Firma F.H. Blumore Monika Wilk promuje prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego w oparciu o wysokie standardy etyczne.

§ 3

F.H. Blumore Monika Wilk zobowiązana jest do rzetelnego, uczciwego i terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec klientów, swoich pracowników i partnerów gospodarczych.

§ 4

F.H. Blumore Monika Wilk przestrzega praw konsumenta i zasad uczciwej i wolnej konkurencji. Dba o najwyższą jakość dostarczanych usług i produktów kierując się posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem.

§ 5

F.H. Blumore Monika Wilk tworzy świadomość klientów współodpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez zastosowanie elektronicznej wymiany dokumentów z klientami i partnerami biznesowymi.